මාධවගේ කතා...

View all

කලු!

කලු පාට කියන්නෙ කොච්චර අපූරු පාටක්ද? අපක්ෂපාතී පාටක්. සමහර විටක  කෙනෙක් කැමති නැති එහෙත් මාධව නං හුඟක් කැමතිම…

පරිගණක වැඩසටහන් ලිවීමේ ආකෘති

පරිගණක වැඩසටහනක් ලියවීමේදී විවිධ ආකෘති නිර්මාණය කරගෙන ඇත්තේ කටයුතු පහසු කිරීමටය. ඒ වාගේම සංකීර්ණ කටයුතු සැල…

ආසන සංවිධායක

කුසල්ටත් ජනිත්ටත් ආසන සංවිධායක කමක් ලැබිලලු. ගමේ හැමෝම කතා වෙන්නෙ ඉරිසියාවෙන්. නෝන්ජලේට ගමේ පාර හදන්න ගෙනැල්ල…

උබන්ටු සමඟ පයිතන් - විචල්‍යයන්

විචල්‍යයන් යනු variables ය. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන් කලවම් කොට ඉගැන්වීම සාර්ථක ය. ඒ අනුව අද කතා කරන්නේ ප…

Happy Birthday Google!

ගූගල් ට අද වන විට වසර 25කි. ඒක අපූරුය. මීට  වසර 25 කට පෙර යන්තම් මේල් ටිකක් යැවීමට හැකියාව ලබා දුන් 15GB  ම…

Load More
No results found