එෆ් එම්


අපි අහන්නේ එෆ් එම්
ලංකාවේ එෆ් එම්
පඳුරු ගානේ එෆ් එම්
සල්ලි බෙදන එෆ් එම්
සල්ලි වලට අහන එෆ් එම්
ගෙදර අහන එෆ් එම්
කක්කුස්සියේත් ඇහෙන එෆ් එම්
අප්පිරියා එෆ් එම්....
අනේ අපිට හු*වන එෆ් එම්

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!