නිරුවත් නිරුත්තර

 


අඩ නින්දෙ සිහිනයක

නිරුවතින් සැරිසරයි මතකයන් අවි දරා

මනසකට පහර දෙයි

නිරුවතක් පරදවා

සෙනෙහසක් අවදි වෙයි

මතක අවි නිහඩ වී

සෙනෙහසට ඉඩක් දෙයි

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Previous Post Next Post

Contact Form