මාධවගේ කතා

ගිණි බිඳුම!

 


 

ගායකයාට වෙඩි වැදුනා

ගීතයේ තනු දැහැන් බිඳුනා

සුළං රැලි මැද්දෑවෙන්

ඒ සුසුම් ටික ඉහල නැඟුනා


පද වැලක් නිහඩව

බලා හිඳිනා කණිසමේ

තවත් නැහැ ගීතවත්

ඒ දෙතොල් ඔහුගේ


හැරගියැයි ප්‍රේමිය

පපුවටම මූණිස්සම

එල්ලකොට ගෙන ඔහු

නිහඩ විය සදාකල්හිම..................

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Previous Post Next Post

Contact Form