තුන්පෙති කුසුම...

 


තුන්පෙති කුසුම

නුඹයි ප්‍රේමය කියාදුන්නී

හෘදය පුරාම තැන්පත්ව තිබෙනා

ගැහෙනා වාරයක් පුරාම

රැවි දෙන සුසුම පිරුණු

හදවතේ උරුමක්කාරී

 

තුන්පෙති කුසුම

නුඹයි ජීවිතය කියාදුන්නී

ශරීරයට අරක්ගෙන තිබෙනා

නියුරෝන තන්තු පුරාම

ගලා යන උණුසුමැති

ශරීරයේ උරුමක්කාරී

 

ආදරණීය තුන්පෙති කුසුම....................!

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Previous Post Next Post

Contact Form