ර -> ම -> ණ -> ය <- ණ <- ර <- ම


රමණය උවමනාය


මරණය නොවුමනායඒත් රමණය අහිමි ව


මරණය හිමි වන්නෝය 4 Comments

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

 1. රමණය වැලදගන්න ගිහින් මරණයෙන් කෙලවර විම.

  ReplyDelete
  Replies
  1. සුරාන්තයන් හමුවේ පපුව පැලීම - මාගේ ඉදිරි කතාවක මාතෘකාව

   Delete
 2. දුකායි දුුකායි දුකායි!

  ReplyDelete
Previous Post Next Post

Contact Form