Showing posts from April, 2020

Startup Folder - සිංහලෙං නමක් නැත

මේ කියන්නට යන්නේ තවත් පරිගණක කතාන්දරයක්ය. ප්‍රෙයා්ජනවත් වන කටයුතු සිදු කර ගත හැකි වන්නේය. Windows ස…

Load More
No results found