ඕනේ නෑ හන්තාන.....
අසමත් වූ විභාගය, අහිමි කල හන්තාන
පෙම්වතුන් හට උරුම නැති එහි සිසිලස
සරසවියට පමණක්ද හිමි උනේ
Z - ලකුණු නැති ප්‍රේමයේ සොඳුරු හැඟුමන්

නිල ආකාසයේ
පුළුන් වලාකුළු අතරින්
හැඟුම් පෙරාගන්න
හන්තාන තුල තුරුලුවන්නට
උරුම නැති “යව්වනය”
අසමත්ද ජීවිතය 
නැති නිසා Z - score

සුදු කළු කාර්මික ජීවිතයේ
සිත් බැඳුනු ප්‍රේමයට
ඕනේ නෑ හන්තාන
අවශ්‍ය සිත් පුරා සෙනෙහස පමණකි
ඇය පතන,
අසමත් නෑ ඔවුන් මෙන්
ඔවුන්ට හන්තාන ඇත
අපට ජීවිතය ඇත පුරාවට පෙම් කරන්නට......

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!