අමුතු බේකරිය

 
(pic from Google)

අමුතු බේකරියක
අමුතු කෑම ජාති
පැටිස් රෝල්ස් පීසා කේක්
ම්ම්ම්ම්ම්ම්!
මං ගියා කන්නට යමක්
අමුතු බේකරියට
මොනාද මල්ලි මේවගෙ ඇතුලෙ....
ඇහුවා පැටිස්වල ඇති පිරවුම් ගැන
ලැබුනු උත්තර ගැන සිතා බලමි
“මේක ඇතුලේ චිකන්”
හරිම සරලයි
චිකන් ජීවිත පිරවූ පැටිස්
ඇයි තව “හරක් ජීවිත! , ඩිකන් ඩිම්බ! , මාලු ජීවිත! ”
ජීවිත අඹරා පිරවූ රසවත් පැටිස්...........!!!!

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!