සිහිනයක්ම වෙන සිහිනයකින් වත්!සිත පුරා සතුට ඇති කරමින්
සිහිනයේ සිහිනයක් මවමින්
හිත කීරී ගැහෙන ලස්සන අරන්
ඉස්සර හැම රැයකම මගේ තුරුලේ
සිහිනයක්ම වූ සිහිනයකදී
මගෙ ළග දැවටුනු පුංචි ගංගාවී........

ඒ සතුට ආයෙමත් අරන්
සිහිනයේ සිහිනයක් මවමින්
පෙර සේම හිත කීරී ගැහෙන ලස්සන අරන්
පෙර හැම රැයකම ආවා වගේ මගේ තුරුලට
සිහිනයක්ම වෙන සිහිනයකින් වත්!
නොඑන්නේ මන්ද?...........!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

මෙය මාධව විසින් රචනා කර ඇත්තේ වර්ෂ 2012ක් වූ මාර්තු මස දෙවැනි දිනය!

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!