තර්ජන මධ්‍යයේ ආදරය කරමි.........
දුරකථන ඇමතුමක ගැබ්ව
තර්ජන ගර්ජන හඹා එන
සමයෙක

“අනියම්“ ඔත්තුකරුවන්ට ඉදිරියෙන්
පැන දුවමින් බේරී

ගෙවමි දිවි අසීරුවෙන්
ගුටි නොකා තවම

තර්ජන මධ්‍යයේ අවංකව ආදරය කරමින්.......!

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!