මේ හීනයෙන්වත් එන්න...................

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ උණුසුමත් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ ලස්සනත් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ මියුරු කතා අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ දෑස් වල බැල්මත් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ උණුසුම් හාදු අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ සොදුරු රහස් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ සුන්දර මොහොතත් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ සැනසීම අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

සියොලගම පුබුදුවන..........
හැගීම් පිරුණු ස්වප්නයක උවමනාව..........
ඉතිං ප්‍රිය ආදරී..............
ඒ ආදරෙත් අරන්..............
මේ හීනයෙන්වත් එන්න..............

Comments

 1. හැබැහින් බැරිනම් හිනෙන්වත්...ඔක හැමොගෙම හදේ ඇතිවෙන අහිංසක ආසවක්ම තමයි...සුන්දරයි මචං

  ReplyDelete
 2. හීනෙන් ආවට නං කමක් නෑ, 'හීනෙන් යන්න' නං දෙන්න එපා

  ReplyDelete
 3. " මේ හීනයෙන්වත් එන්න.."

  ආදරණිය බලාපොරොත්තුවක්..

  ReplyDelete
 4. හීනයක් වගේ....
  ඒත් ඒ හීනෙ හැබෑවක් වෙනවනම්.........
  .................................

  ලස්සනයි...

  ReplyDelete

Post a Comment

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!